تبلیغات
مطالب اموزنده در مورد زندگی و اطرف ما - شعر مادر

شعر مادر

امروز دوست دارم شعر مادر ایرج میرزا براتون بزارم تا یكم حال كنیم واقعا شعرش خیلی عالیه

داد معشوقه به عـــــــــــــاشق پیغام

                                                   كه كند مـــــــــــــادر تو با من جنگ

هر كجا بیندم از دور كـــــــــــــــــند

                                                     چهره پر چین و جبین پــــــر آژنگ

با نگاه غضب آلــــــــــــــــــــود زند

                                                     بر دل نازك من تیر خــــــــــــدنگ

از در خانه مرا طـــــــــــــــــرد كند

                                                     همچو سنگ از دهن قـــــــــلماسنگ

مادر سنگ دلت تا زنــــــــــــده ست

                                                       شهد در كام من وتست شـــــــــرنگ

نشوم یك دل و یك رنگ تــــــو را

                                                            تا نسازی دل او از خــــــــون رنگ

گر تو خواهی به وصالم بــــــــرسی

                                                             باید این ساعت بی خـــوف و درنگ

روی و سینه ی تنــــــــــــگش بدری

                                                               دل برون آری از آن سینـه ی تــنگ

گـــــــــرم وخونین به منش باز آری

                                                              تا بـــــــرد زآینه ی قلبــــــــــم زنگ

عــــــــاشق بی خـــــــــــرد ناهنجار

                                                                 نه بل آن فاسق بی عصمت و نــنگ

حــــــــرمت مادری از یـــــــاد ببرد

                                                                   خیره از بـــــــــــاده و دیوانه زبنگ

رفت و مـــــــــادر را افكند به خاك

                                                                      سینه بـــــــدرید و دل آورد به چنگ

قصد سر منزل معشوق نــــــــــــمود

                                                                        دل مـــــــــادر به كفش چون نارنگ

از قضا خورد دم در به زمــــــــــین

                                                                       و انـــــــــدكی سوده شد او را آرنگ

وآن دل گرم جـــــــــان داشت هنوز

                                                                       اوفتاد از كف آن بی فــــــــــــرهنگ

از زمین باز چو برخـــــــاست نمود

                                                                         پی بــــــــــــــــــــــرداشتن آن آهنگ

دید كز آن دل آغشته به خـــــــــــون

                                                                         آید آهسته بـــــــــــــــرون این آهنگ

آه دست پسرم یافت خــــــــــــــراش

                                                        آه پای پسرم خــــــــــــورد به سنگ[ جمعه 9 بهمن 1394 ] [ 01:42 ق.ظ ] [ محمد خانعلی زاده رحیم اباد رودسر ]
.


Submit ExpressSEO Company in Burbank, CA