تبلیغات
مطالب اموزنده در مورد زندگی و اطرف ما - من و استاد

من و استاد

استاد: وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟

من: عروسی
استاد: نخیر منظورم اینست که چكاره میشوی ؟

من:: داماد

استاد: منظورم اینست وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟

من: زن میگیرم

استاد: احمق ، وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی ؟

من: عروس میارم

استاد: لعنتی ، پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهد ؟

من: نوه
!استاد: گم شو بیرون[ پنجشنبه 8 بهمن 1394 ] [ 03:01 ق.ظ ] [ محمد خانعلی زاده رحیم اباد رودسر ]
.


Submit ExpressSEO Company in Burbank, CA